کانارد آنشنه با طنزهای نیش دار، خاری در گلوی بسیاری از سیاستمداران

pe
291 views
almost 3 years ago