راه حلی برای تامین دارو برای بیماریهای مزمن در اوکراین

ی داروهای مورد نیاز برای بیماریهای مزمن باید توسط دولت تهیه شوند. با این همه به دلیل فساد حاکم، شرکت های خصوصی همواره می توانستند فرایند مناقصه و رویه های تعیین شده از سوی وزارت بهداشت را دور بزنند و این داروها را با قیمت بالایی عرضه کنند. در نتیجۀ این اقدامات، اوکراین برای مدتهای طولانی با کمبود دارو دست به گریبان بود. در سال ۲۰۱۵ میلادی دولت اوکراین امور تهیه و توزیع دارو برای بیماریهای مزمن را به سازمان های بین المللی نظیر برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد (PNUD) واگذار کرد.
Tags:      persian    
81 views
about 3 years ago