رقص فلامنکو در خدمت کمک به بهبود معلولیت

رقص از لحاظ بدنی باعث بهبود شرایط جسمانی و کنترل حرکت می شود. تقویت اعتماد به نفس و نیروهای درونی از طریق بسط حساسیت و خلاقیت از دیگر مزایای رقص برای هنرجویان است.
576 views
almost 2 years ago