غلبه امید بر ویرانی جنگ؛ احیای گردشگری در نواحی شرقی اوکراین

جوامع محلی در شرق اوکراین پس از گذشت سه سال از درگیری بدنبال دست به ابتکارهایی برای احیای گردشگری منطقه زده اند
207 views
over 2 years ago